Procurorul Adriana Bețișor are cca 30 de ani și este căsătorită cu şeful inte­ri­mar al Direcţiei Anti­fra­udă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat.

Cariera

Bețișor are un sta­giu de muncă de 5 ani. Aceasta a absol­vit Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Mol­dova și Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ). În 2011, după absolvirea INJ, Bețișor a ajuns în fun­cţia de pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Anticoru­pţie.

Potrivit unei investigații ZDG, la 2 ani de la numi­rea în fun­cţie, pe 27 mar­tie 2013, pe numele Adri­a­nei Beţi­şor a fost inten­tată o procedură disciplinară „pen­tru înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toare a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu în cadrul con­du­ce­rii mai mul­tor cauze penale, nea­si­gu­rând res­pec­ta­rea ter­me­nu­lui rezo­na­bil al urmă­ri­rii penale”, înche­iată ulterior din lipsa teme­iu­lui de tra­gere la răs­pun­dere dis­ci­pli­nară.

Tot în 2013, în noiem­brie, Beţi­şor a pri­mit calificativul ”atestat” în urma procedurii ordinare de atestare a procurorilor. De asemenea, atunci CSP i-a reco­man­dat pro­cu­ro­ru­lui gene­ral să-i acorde lui Bețișor, urmă­to­rul grad de cla­si­fi­care – jurist de ran­gul II.

La înce­put de 2014, Bețișor a primit și diplomă de onoare de gra­dul III, pentru îndeplinirea exemplară a obligațiilor de serviciu, în legă­tură cu ani­ver­sa­rea a XXII-a de la for­ma­rea Pro­cu­ra­tu­rii.

Averea celui mai mediatizat procuror

În octom­brie 2014, Adri­ana Beţi­şor a ajuns în atenţia mem­bri­lor Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI) pentru omisiuni în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2013, dar cauza a fost clasată.

Potrivit declarațiilor de avere de până în 2015, Adri­ana Beţi­şor a trăit modest. În decla­ra­ţi­ile pen­tru 2012, 2013 şi 2014, potrivit ZDG, aceasta inclu­dea doar veni­tu­rile din sala­riul de pro­cu­ror. În 2014, aceasta a indi­cat și un auto­mo­bil Toyota Coro­lla, deținut în comodat.

În 2015, după celebrarea căsătoriei cu șeful interimar al Direcției Antifraudă și investigare fiscală a IFPS, Dumi­tru Şubin,  Adri­ana Beţi­şor şi soțul ei au obţi­nut un venit de cca 1 mln de lei, scrie zdg. De asemenea, în 2015, cei doi soţi au vân­dut un apar­ta­ment, și au mai indicat un apar­ta­ment de 74 mp, deținut „în folo­sinţă” în urma unui con­tract de inves­ti­ţii din anul 2014. În aceeași decla­ra­ţie, Adri­ana Beţi­şor a indi­cat şi 3 auto­mo­bile, toate deţi­nute prin „man­dat”.

Dosarele de rezonanță

Adri­ana Beţi­şor ges­tio­nează mai multe dosare cu nume mari şi cu fra­ude de sute de mili­oane de lei.

În iulie 2012, Bețișor a con­dus gru­pul de pro­cu­rori care au efec­tuat per­che­zi­ţii în ofi­ci­ile unor firme asociate omului de afaceri, Vea­ce­slav Pla­ton.

În 2013, în gestiunea lui Bețișor a ajuns dosa­rul inten­tat omu­lui de afa­ceri Leo­nid Vol­ne­anschi, patro­nul fir­me­lor care ges­tio­nează busi­ne­s­sul „Elat” din Chi­şi­nău, pen­tru escro­che­rie în proporţii deo­se­bit de mari, cauză care a fost înce­tată, din lipsa infra­cţiu­nii.

Tot în 2013, Adri­ana Beţi­şor, con­form pre­sei, a ges­tio­nat dosa­rul penal pe numele fostului ministrul al Culturii, Boris Focşa, sus­pec­tat de impli­care în vân­za­rea ile­gală a monu­mentelor isto­rice. ZdG a scris ante­rior că imo­bi­lele vizate în ancheta pro­cu­ro­ri­lor au ajuns în pose­sia unor firme ce apa­rţin fami­liei lui Dumi­tru Dia­cov, preşe­dinte de onoare al PD. Nici acest dosar nu a avut finalitate, ex-ministrul fiind scos de sub urmă­rire penală.

Încă un caz de rezonanță gestionat de Bețișor, este cel intentat pe numele lui Ilan Şor,actualul pri­mar al orașului Orhei și fost preşe­dinte al Băn­cii de Eco­no­mii a Mol­do­vei, învi­nuit în mai 2015 de abuz în serviciu. Recent, Bețișor l-a reţi­nut pe Şor într-un alt dosar penal, des­chis pen­tru escro­che­rie în pro­porţii deo­se­bit de mari şi spă­lare de bani.

Cel mai de rezonanță dosar gestionat de Bețișor este cel al ex-premierului Vlad Filat, con­dam­nat recent la 9 ani de închi­soare cu exe­cu­tare, pen­tru coru­pere pasivă şi tra­fic de influ­enţă. După con­dam­nare, Beţi­şor a decla­rat pre­sei că are în ges­tiune un alt dosar în care figu­rează fostul premier, legat de fra­u­dele de la BEM, ea fiind cea care con­duce gru­pul care inves­ti­ghează fra­u­dele de mili­arde din sis­te­mul ban­car.

Adri­ana Beţi­şor a ges­tio­nat şi dosa­rul „Cara­vita”, firmă afi­li­ată lui Filat prin inter­me­diul lui Ion Rusu, cum­na­tul şi naşul ex-premierului, con­dam­nat, în noiembrie 2015, la 5 ani de închi­soare cu exe­cu­tare.

Într-un alt caz gestionat de Bețișor a fost arestat Avihay Chafizov, cetăţean al Israelului, suspectat de spălare de bani. Se spune că acest dosar „e cusut cu aţă albă”, fiind construit doar pe supoziţiile şi presupunerile procurorei, fără bază probatorie.

De asemenea, fostul deputat comunist, Alexandr Petkov susține că, Bețișor a instrumentat și dosarul Universalbank. Fostul deputat comunist a mai declarat că, Adriana Bețișor, slujește unui singur om - fostului vicepreședinte al PD, Vlad Plahotniuc.

În febru­a­rie 2014, în direcția locu­inţei, care se presupune că aparține lui Bețișor, a fost tras un glonte, dar dosarul pornit pe marginea acestui caz nu a avut o finalitate, pen­tru că nu a fost găsit ata­ca­to­rul.