Pe site-ul Jude­că­to­riei sec­to­ru­lui Buiu­cani au fost publicată o parte din sentința motivată a fostului lider PLDM și Prim-ministru, Vlad Filat. 

Din cele 109 pagini făcute publice, doar 24 sunt scrise, iar majo­ri­ta­tea sunt foi albe, în unele cazuri, infor­ma­ția se repetă. Ser­vi­ciul rela­ții publice al Jude­că­to­riei Buiu­cani a explicat pentru ZDG că volu­mul sen­tin­ței este unul foarte mare și din acest motiv au apă­rut pro­bleme teh­nice, dar au dat asigurări că în scurt timp pro­blema va fi rezol­vată. E de precizat faptul că anterior, jude­că­toa­rea Galina Mos­cal­ciuc, a declarat că sentința motivată nu va fi publică, cel puțin până când pe dosar nu se va pro­nunța și Cur­tea de Apel Chi­și­nău.

Din documentul respectiv, rezultă că Filat, a fost învi­nuit și jude­cat pen­tru 64 de epi­soade în care ar fi pri­mit remu­ne­rare ili­cită de la Shor în bani, mașini, ser­vi­cii avia și hote­li­ere din New York, Tel Aviv, Bru­xe­l­les, Bucu­rești sau Geneva, scrie zdg.md.

Filat a fost învinuit că, a pre­tins, pri­mit și extorcat „bunuri ce nu i se cuvin, în pro­por­ții deo­se­bit de mari”, deținînd func­ție de dem­ni­tate publică. Pe această cale, pro­cu­ro­rii au enun­țat o listă cu zeci de remu­ne­rări ili­cite, iar avocații lui Filat le-au contestat, argumentînd că majo­ri­ta­tea pre­tin­se­lor influ­ențe exer­ci­tate de Filat sau a bunu­ri­lor care au intrat în pose­sia sa au fost pri­mite de acesta după ce a fost demis din func­ția de prim-ministru, la 5 mar­tie 2013. Res­pec­tiv, acesta nu mai era per­soană de dem­ni­tate publică, comunică aceiași sursă.

Chiar dacă numele lui Ilan Shor nu figurează în paginile sentinței motivate, fiind ascuns, se subînțelege că Vlad Filat ar fi pretins și primit de la acesta mai multe automobile,  recom­pensă pen­tru ca Filat să-și exer­cite influ­ența asu­pra per­soa­ne­lor cu func­ție de dem­ni­tate publică și a per­soa­ne­lor publice din cadrul Guver­nu­lui R. Mol­dova, a unui mem­bru al Comi­siei pen­tru des­fă­șu­ra­rea con­cur­su­ri­lor comer­ci­ale și inves­ti­țio­nale de pri­va­ti­zare a pro­pri­e­tă­ții publice în vede­rea deter­mi­nă­rii aces­tora să orga­ni­zeze, să sus­țină și să des­fă­șoare emi­sia supli­men­tară de acțiuni la Banca de Eco­no­mii SA, fără par­ti­ci­pa­rea sta­tu­lui, condiționându-l pe Ilan Shor.

Filat a bene­fi­ciat și de  ser­vi­cii de trans­port aerian în sumă de 1 166 189 mili­oane de lei, fapt ce „con­sti­tuie remu­ne­ra­ție ili­cită”, acor­dată de Ilan Shor, deo­a­rece pri­mul și-a asu­mat obli­ga­ția să asi­gure pro­te­ja­rea acti­vi­tă­ții de între­prin­ză­tor a unui SRL al celui din urmă și scu­ti­rea aces­tuia de con­troale. Totodată, Filat ar fi pri­mit în folo­sul fiu­lui său, de la Shor, peste 1,1 mili­oane de lei pen­tru achi­ta­rea ser­vi­ci­i­lor hote­li­ere în Elve­ția (Geneva) și New York (SUA), dar și un ceas, Richard Mul­ler, de peste 2 mili­oane de lei. Filat ar mai fi primit și un card bancar de la Shor cu mij­loace finan­ci­are de 162 182 de mii de euro.

Infuența „ile­gală”, menționată de procurori, a lui Filat asu­pra per­soa­ne­lor cu dem­ni­tate publică din Guvern, dar și asu­pra fos­tu­lui șef al Can­ce­la­riei de Stat, la 4 sep­tem­brie 2013, Comi­sia Națio­nală a Pie­ței Finan­ci­are a înre­gis­trat emi­sia supli­men­tară de acțiuni la SA Banca de Eco­no­mii (n.r.), ast­fel inte­re­sele sta­tu­lui fiind pre­ju­di­ci­ate cu 80 249 700 de lei.

Concomitent, în sen­tință se sti­pu­lează și alte sume pe care le-ar fi esto­rcat Filat de la Shor, banii fiind transferați prin inter­me­diul mai mul­tor com­pa­nii, cu con­turi des­chise în Româ­nia, Marea Bri­ta­nie, Leto­nia, Sey­che­l­les sau Belize. Filat ar fi primit în total prin inter­me­di­ari, bunuri și ser­vi­cii, suma de 798 mili­oane de lei.

Este de menționat că în cadrul ședințelor de judecată, Vlad Filat nu a făcut nici o declarație, acesta a mențonat că nu va vorbi până când cauza penală inten­tată în pri­vința sa nu va fi exa­mi­nată în ședintă de jude­cată publică. Filat a accep­tat să vor­bească la 27 iunie 2016, când i s-a ofe­rit ulti­mul cuvânt. „Cum s-a putut întâm­pla ca, pe data de 13 octom­brie 2015, să înceapă tot acest pro­ces, iar pe data de 15 octom­brie, deci la o zi jumă­tate, deja în Par­la­men­tul R. Mol­dova, toate aceste infor­ma­ții care au fost ofe­rite în acest auto­de­nunț calomnios să fie instru­men­tate, să fie pro­bate și să fie pre­zen­tate într-o pro­ce­dură legală de către pro­cu­ro­rul gene­ral, cerându-se ridi­ca­rea imu­ni­tă­ții și ares­ta­rea!? De fapt, și lucrul care s-a întâm­plat cu încăl­ca­rea mul­tor pre­ve­deri legale pe par­cur­sul câtorva ore. Deci, acest ele­ment demon­strează clar că nu este vorba de un dosar penal, de un pro­ces de admi­nis­trare a pro­be­lor, este evi­dent că e vorba des­pre un dosar poli­tic cu sco­pul bine deter­mi­nat de a fi izo­lat de soci­e­tate și de a obține sco­puri ime­di­ate sau pe ter­men mediu, inclu­siv poli­tice.” a declarat Filat. Totodată a precizat că automobilele primite de la Shor urmau să fie parte a unei companii de pază și că nu au fost folosite vreo­dată.

Filat a mai declarat că nu a recurs niciodată la trafic de influență negând orice influ­ențe asu­pra con­du­că­to­ri­lor unor insti­tu­ții de stat.

Amintim, că fostul lider PLDM, a fost reținut la 15 octombrie pentru corupere pasivă și trafic de influență atunci când a fost lăsat fără imunitate parlamentară cu votul a 79 de deputați, la solicitarea fostului procuror general Corneliu Gurin. Cererea a venit în urma unui autodenunţ a lui Ilan Shor. La 27 iunie, Judecătoria Buiucani l-a condamnat pe Filat la 9 ani de pușcărie.
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii