Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii a decis să amâne exa­mi­na­rea cere­rii de demi­sie a magis­tra­tu­lui Orân­daș și a sesi­ză­rii par­ve­nite de la Ser­vi­ciul de Infor­ma­ții și Secu­ri­tate (SIS) deo­a­rece nu ar fi avut cvo­rum.

Potrivit ZDG, la ședința din 24 mai, CSM urma să exa­mi­neze cere­rea de demi­sie depusă de Vic­tor Orân­daș, magis­trat la Jude­că­to­ria Comer­ci­ală de Cir­cum­scrip­ție. Teo Câr­naț, unul din­tre mem­brii Con­si­li­u­lui, a decla­rat că se abține de la vot deo­a­rece ar fi par­ti­ci­pat ca avo­cat la ședința de jude­cată la care se face refe­rire în sesi­za­rea SIS. Din acest con­si­de­rent, dar și pen­tru că nu avea cvo­rum, Con­si­liul a decis să amâne exa­mi­na­rea aces­tor subiecte pen­tru o altă zi.

Judecătorul Orândaş, declarat incompatibil cu funcţia pe care o deţine

orandas unimediainfo.jpgVictor Orâdnaș /unimedia.info

În noiembrie 2015, magistratul Victor Orândaş a fost decla­rat incom­pa­ti­bil cu func­ția de jude­că­tor de către CSM şi ulte­rior demis pe motiv că ar fi apli­cat greşit legi­sla­ția.

Mem­brii CSM au argu­men­tat atunci deci­zia prin fap­tul că men­ți­ne­rea în func­ție a lui Orân­daș repre­zintă un risc pen­tru sis­te­mul jude­că­to­resc, din cauză că acesta a fost impli­cat în scan­da­loasa schemă de spă­lare a peste 18 mlr. de dolari din Rusia prin inter­me­diul Mol­do­vei, după ce a eli­be­rat trei ordo­nanțe prin care i-a aju­tat pe ruşi să spele 1,4 mili­arde de dolari. Tot­o­dată, presa a scris des­pre Orân­daş că a fost impli­cat în ata­cu­rile rai­der de la Banca de Eco­no­mii.

Totuşi la 15 febru­a­rie 2016, Cur­tea Supremă de Jus­ti­ție a emis o deci­zie prin care l-a res­ta­bi­lit în func­ție pe Vic­tor Orân­daș. Iar imediat, după această decizie magistratul Orândaş şi-a înaintat singur cererea de demisie. El afirma atunci  că este nevoit să plece din cauza per­se­cu­ți­i­lor la adresa sa, după ce în febru­a­rie 2015 a anun­țat Ser­vi­ciul de Infor­ma­ții și Secu­ri­tate (SIS) des­pre pre­siu­nile pe unele dosare din par­tea ex-președintelui Jude­că­to­riei Cen­tru din Chi­și­nău, Ion Țur­canu.

Orân­daș a decla­rat că după ce a făcut publice încer­că­rile de influ­ență a jude­că­to­ru­lui Țur­canu în dosa­rele de lichi­dare a aso­ci­a­ți­i­lor Falun Dafa și Falun Gong , pre­cum și în cauza Banca de Eco­no­mii vs Proac­va­com SRL, a fost con­tac­tat „de mai mulți cola­bo­ra­tori și pro­vo­ca­tori SIS, actu­ali sau foști , care la înce­put au încer­cat să mă con­vingă să înce­tez demas­că­rile din sis­tem folo­sind ame­nin­țări deghi­zate sub formă de sfa­turi sau pro­pu­neri de a mă ajuta, sau veneau cu dez­in­for­ma­ții iscu­sit alcă­tu­ite, având sco­pul de a mă deze­chi­li­bra psi­ho­lo­gic”.  În cere­rea de demi­sie, Vic­tor Orân­daș afirmă că „Ser­vi­ciul de Infor­ma­ții și Secu­ri­tate, Pro­cu­ra­tura, Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii și Cole­giul Dis­ci­pli­nar al CSM au acțio­nat în uni­son pen­tru a-l scoate pe Țur­canu Ion basma curată” și că pre­se­cu­ta­rea sa are sco­pul de a-l reduce la tăcere.

ion turcan zdg.jpgLa rândul său, judecătorul Ion Ţurcanu nu comentează aceste declaraţii: „Nu e sco­pul meu să cobor la nive­lul unor fan­te­zii bol­nave, pen­tru că eu nu ştiu dacă măcar dl Orân­daş crede ce a scris în acea scri­soare, că l-am inti­mi­dat şi că din cauza mea a fost dat afară. Sunt nişte abe­ra­ţii afir­ma­ţi­ile pre­cum că eu l-aş fi pre­sat şi i-aş fi spus ce deci­zii să ia. Nici­o­dată nu am avut cu el niciun con­flict. El face refe­rire la inti­mi­dări asu­pra fami­liei. Eu nici măcar nu ştiu cine-i soţia, nici nu ştiu câţi copii are. Dacă dl Orân­daş are pro­bleme, nu e pro­blema mea”.

Din noiem­brie 2015, Orân­daș s-a refu­giat în Româ­nia, iar ulte­rior a plecat la trata­ment în SUA. Deşi numai activează de atunci în calitate de judecător, membrii CSM tărăgănează să voteze eliberarea acestuia din funcţie. Con­si­liul a decis să amâne exa­mi­na­rea aces­tui subiect pen­tru o altă zi, motivând că nu le ajunge cvorum.

Vic­tor Orân­daş a fost numit în fun­cţia de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Comer­ci­ală de Cir­cum­scrip­ție în anul 2011.

 

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii