Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât să-i amendeze pe foștii administratori ai BC „Banca Socială”. Astfel Natalia Rahuba, Sergiu Albot, Valentin Cunev, Leontie Suholitco, Vladimir Novosadiuc au fost sancționați cu câte 10 salarii medii pe activităţi financiare. Suma amenzii urmează să ajungă în bugetul de stat.

Potrivit unui comunicat  BNM, persoanele menționate ar fi încălcat Legea insti­tu­ți­i­lor finan­ci­are și acte­lor nor­ma­tive ale Băn­cii Națio­nale. Încăl­că­rile țin, în prin­ci­pal, de cla­si­fi­ca­rea și eva­lu­a­rea nea­dec­vată a cre­di­te­lor acor­date, anga­ja­rea în acti­vi­tăți de mani­pu­lare, neres­pec­ta­rea limi­te­lor și cerin­țe­lor pri­vind con­cen­tra­rea ris­cu­ri­lor, anga­ja­rea băn­cii în ope­ra­țiuni ris­cante și dubi­oase, neres­pec­ta­rea cerin­țe­lor de întoc­mire a situ­a­ți­i­lor finan­ci­are și a rapoar­te­lor în sco­puri pru­den­ți­ale, pre­zen­ta­rea la Banca Națio­nală a rapoar­te­lor cu date ero­nate pri­vind indi­ca­to­rii de pru­dență ban­cară.

Tot­o­dată, Banca Națio­nală con­si­deră că mări­mea maximă a amen­zii res­pec­tive pre­vă­zută de lege nu este întoc­mai pro­por­țio­nală cu gra­vi­ta­tea încăl­că­ri­lor comise și pre­ju­di­ci­ile cau­zate BC „Banca Soci­ală” Ca urmare, Banca Națio­nală și-a sta­bi­lit ca obiec­tiv pro­mo­va­rea modi­fi­că­ri­lor de legi­sla­ție în vede­rea înăs­pri­rii sanc­țiu­ni­lor apli­ca­bile față de admi­nis­tra­to­rii băn­ci­lor.

„Banca Națio­nală efec­tu­ează în con­ti­nu­are măsu­rile de iden­ti­fi­care și eva­lu­are, potri­vit com­pe­ten­ței, a even­tu­a­le­lor fapte de încăl­care a legi­sla­ției în acti­vi­ta­tea BC „Banca Soci­ală” S.A., Banca de Eco­no­mii S.A. şi B.C. „Uni­bank” S.A., în pro­ces de lichi­dare”, anunță BNM într-un comu­ni­cat de presă.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii