Pri­ma­rul satu­lui Rădulenii-Vechi din raio­nul Flo­rești, din partea Par­ti­dului Poli­tic „Par­ti­dul Popu­lar din R. Mol­dova” Iurie Radu, a fost reți­nut de ofi­țe­rii DGT „Nord” a CNA și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție.

Potri­vit ofi­țe­ri­lor CNA, băr­ba­tul este sus­pec­tat de tra­fic de influ­ență, scrie ZDG.

Primarul a fost denunțat de un cetățean care afirmă faptul că împre­ună cu un fost anga­jat al Con­si­li­u­lui raio­nal Flo­reşti, ar fi pre­tins 9 000 de lei sub pre­tex­tul că ar putea influ­ența un func­țio­nar de la Camera de Indus­trie şi Comerţ Soroca să eva­lu­eze la un preț mic­șo­rat niște bunuri imo­bile. Parte a „înțe­le­ge­rii” era şi influ­en­ța­rea mem­bri­lor comi­siei de lici­ta­ție, în rezul­ta­tul căreia denun­ță­to­rul urma să fie desem­nat câști­gă­tor, notează aceiași sursă.

Iurie Radu a fost docu­men­tat la pri­mi­rea bani­lor extorcaţi şi trans­mişi sub con­tro­lul CNA, acesta a fost recu­nos­cut în cali­tate de bănuit şi reţi­nut pe un ter­men de 72 de ore.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală iar dacă va fi găsit vino­vat, acesta riscă închi­soare de pînă la 6 ani sau amendă în mărime de la 60 000 la 80 000 de lei.
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii