Sentința de achitare a deputatului democrat Constantin Țuțu, care a fost luată pe 13 mai curent în dosarul omorului lui Alexei Veretco a fost contestată de avocatul familiei Veretco, Roman Zadoinov. Într-o emisiune de la TV7, avocatul a menționat că ”a cerut, din numele părții vătămate Tatiana Veretco, să fie clasată sentința primei instanțe și să fie emisă o nouă sentință de condamnare a tuturor inculpaților cu stabilirea pedepsei – detenție pe viață”.

Ziarul Național scrie că nici Ion Corcodel, care și-a asumat vina în cazul omorului, nu este în arest, deși a primit opt ani de închisoare. Avocatul familiei Veretco afirmă că el are doar interdicția de a părăsi țara până la intrarea în vigoare a acestei hotărâri.

Integritatea judecatorilor care l-au achitat pe Țuțu - compromisă

Magistrații Ser­giu Pro­cop­ciuc, Vasile Negruţă şi Viorica Seve­rin au emis sentința în dosarul omorului din Codrii Orheiului. Ziarul de Gardă scrie că mem­brii com­ple­tu­lui de jude­cată care l-a achi­tat pe depu­tat au fost în ulti­mii ani implicați în mai multe scandaluri.

sergiu_procopciuc jurnaltv.jpgSergiu Pro­cop­ciuc este jude­că­tor la Orhei din 2001. În 2006, a fost desem­nat jude­că­tor până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În luna martie  2015, Sergiu Procopciuc a fost sancționat disciplinar. Astfel magistratul a fost pedepsit pentru neexecutarea obligațiilor de serviciu, precum și pentru comportamentul ce prejudiciază interesele de serviciu și care subminează prestigiul justiției. Printre principalele cauze se numără lipsa de imparțialitate, încălcările la declararea patrimoniului și veniturilor, interpretarea sau aplicarea ambiguă a legislației, admisă intenționat sau din neglijență, precum și încălcările diferitor reguli și interdicții față de judecători.

Totodată, biroul avocatului a fost incendiat în octombrie 2014. Atunci Procopciuc, care este şi preşe­dinte al com­ple­tu­lui de jude­cată care a exa­mi­nat ”dosa­rul Țuțu” , spunea că cineva a încercat să nimiceasă inteționat probele din acestă cauză penală. 

La aproape doi ani de la incident, Pro­cop­ciuc a declarat pentru ZDG că nu cunoa­şte încă moti­vul incen­di­u­lui. El susţine că din dis­cu­ţi­ile pe care le-a avut cu pro­cu­ro­rii, care au des­chis un dosar penal pe mar­gi­nea cazu­lui, i s-a spus că dosa­rul este „sus­pen­dat”, iar el nu cunoaște motivele suspendării. Totodată, reprezentanții Inspec­to­ra­tului de Poli­ţie Orhei au declarat pentru presă că dosa­rul există, dar făp­ta­şii nu au fost încă iden­ti­fi­caţi.

Procopciuc nu este deloc cel mai sărac dintre judecători. Potrivit declarației de venit, acesta a obținut în anul 2015 la locul de muncă peste 22 545 de lei. Totodată, magistratul deține un apartament cu suprafața de 57 m.p. în valoare de 57 000 lei, dobîndit în anul 2002, un autoturism de model Honda în valoare de 80 000 lei, dobîndit în anul 2015, și un cont bancar cu soldul 60 de mii de lei, deschis anul trecut.

Снимок экрана 2016-05-24 в 10.55.44.pngVasile Negruță a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor  judecătorului de instrucţie începînd cu 17 iulie 2014 până în data de 17 decembrie 2017.

În anul 2015, Negruță s-a ales cu dosar penal, magistratul este bănuit de fals în acte publice şi de pronunţarea unei hotărâri ilegale.

Potrivit datelor Procuraturii Generale, un agent economic a contestat în intanţa de judecată iniţierea pe numele său a unui dosar penal. În şedinţa de judecată, magistratul Vasile Negruţa a respins plângerea companiei. Peste trei luni, acesta a emis decizia motivată, prin care procurorul era obligat să claseze dosarul penal.

"Această ședință a fost înregistrată, poate fi dovedită prin înregistrările audio. Noi credem că actele au fost falsificate. Deoarece, oficial a fost anunțată o altă decizie. Judecătorul a pronunțat o hotărâre ilegală și a trimis-o spre executar", a declarat atunci ex-procurorul general, Corneliu Gurin. 

Pe de alte parte, judecătorul pretinde că a acţionat legal: "Nu poate fi dovedit, am argumentele mele. Sunt sigur că am procedat legal. Nu am emis o decizie ilegală și am dovezi. Le voi arăta, doar că altă dată", a spus magistratul din Orhei, Vasile Negruța. 

Dosa­rul a fost tri­mis în jude­cată la sfârşit de 2015, fiind exa­mi­nat la Jude­că­to­ria Dubă­sari. Dacă vinovăţia magistratului va fi demonstrată, el riscă până la zece ani de închisoare.

Potrivit declarației de venit pentru anul 2015, judecătorul a obținut la locul de muncă un venit de 167 728 de lei. Totodată el deține casă de locuit cu suprafața de 53.2 m.p. în valoare de 93 938 lei, 1/2 cotă-parte, contract de vînzare-cumpărare din anul 1994.

severin csm.jpgViorica Seve­rin a fost numită jude­că­toare în anul 2015,  pe un termen de cinci ani, la Judecătoria Orhei, chiar în peri­oada în care se exa­mina dosa­rul. Viorica Seve­rin a fost, până la numi­rea în fun­cţia de jude­că­tor, pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tura Orhei.

Potrivit datelor CSM, Viorica Severin şi-a început activitatea în procuratură în anul 2002, în noiembrie 2007 a fost numită pentru 5 ani judecător la Judecătoria Sîngerei, dar în august 2008 a fost eliberată din această funcţie şi a revenit la Procuratura Orhei.
În octombrie 2014 a susţinut examenele de absolvire a Institutului Naţional de Justiţie cu o medie de 7,20, iar în martie curent Colegiul pentru Selecţia şi Cariera Judecătorilor CSM a decis să admită candidatura ei pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător.
Potrivit declaraţiei pentru anul 2015, Viorica Severin a obţinut un venit de bază de 77 089 de lei. Severin este proprietara unui teren pentru construcție cu suprafața de 0,0511 ha, casă de locuit cu suprafața de 117,3 m.p. și construcție accesorie cu suprafața de 25,8 m.p. în valoare totală de 148 550 lei, dobîndite în anul 1985, certificat de moștenitor.

Sentință criticată de CEDO

După zeci de şedinţe de jude­cată şi un lung şir de amâ­nări, pe 13 mai 2016, Jude­că­to­ria Orhei a pro­nu­nţat o sen­tinţă pe cazul omo­ru­lui de la Orhei. Depu­ta­tul Con­stan­tin Ţuţu, a cărui acu­za­ţie a fost reca­li­fi­cată în huli­ga­nism, a fost achi­tat pe motiv că „fapta incul­pa­tu­lui nu întru­neşte ele­men­tele infra­cţiu­nii”.

Amintim că, pe 20 mar­tie curent, Cur­tea Euro­peană a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CEDO) a comu­ni­cat Guver­nu­lui Repu­bli­cii Mol­dova cere­rea pe cauza Veretco și a cerut ca, în ter­men de două luni, agen­tul guver­na­men­tal să pre­zinte obser­va­ții cu pri­vire la dosa­rul omo­ru­lui lui Ale­xei Veretco.

zgdmd.jpgViorica Severin, Sergiu Procopciuc, Vasile Negruță / zdg.md

Cur­tea a soli­ci­tat Guver­nu­lui să pre­zinte între­gul dosar penal pen­tru exa­mi­nare, să dea expli­ca­ții cu pri­vire la scoa­te­rea de sub urmă­rire penală a trei incul­pați care au par­ti­ci­pat la acel atac armat, inclu­siv depu­ta­tul Con­stan­tin Țuțu, argu­mente și a infor­ma­ții de ce pro­ce­sul penal s-a des­fă­șu­rat în spa­tele uși­lor închise, fără acce­sul păr­ți­lor vătă­mate și, con­trar pre­ve­de­ri­lor art. 2 al CEDO, care pre­vede nece­si­ta­tea efec­tuă­rii unei anchete efec­tive a tutu­ror cir­cum­stan­țe­lor din dosar, de ce jude­că­to­rul de instruc­ție care a exa­mi­nat înce­ta­rea urmă­ri­rii penale în pri­vința aces­tor incul­pați nu a infor­mat păr­țile în pro­ces des­pre această exa­mi­nare, de ce jude­că­to­rul de instruc­ție a ascuns de la par­ti­ci­pan­ții la pro­ces data, locul și ora exa­mi­nă­rii aces­tui subiect în ședința de jude­cată, de ce nu a expe­diat păr­ți­lor la pro­ces copia înche­ie­rii pe care a emis-o pri­vind scoa­te­rea de sub urmă­rire penală a trei incul­pați.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii