Noul șef al Inspectoratului Gene­ral al Poli­ţiei, Ale­xan­dru Pân­zari este în continuare cercetat penal în cazul violențelor din aprilie 2009. Dosarul a ajuns la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, chiar dacă Pân­zari a fost anterior achi­tat de prima instanţă. Cu toate acestea, omul legii nu riscă să-și ispășească pedeapsa, deoarece ter­me­nul de pre­scri­pţie a acţiu­nilor incriminate a expi­rat.

Șeful IGP se crede nevinovat și este sigur că hotărârea primei instanțe va fi menținută.

Ale­xan­dru Pân­zari este cercetat pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu în dosarul deschis după violenţele din 7 aprilie 2009. Potrivit procurorilor, Pân­zari, care activa atunci în calitate de  şef-adjunct al Direcţiei Poliţiei Criminale din cadrul MAI, a convins mai mulți martori să depună dispoziții false. Urmă­ri­rea penală pe numele său a fost por­nită la 24.08.2010.

Potrivit pro­cu­ro­rul Vla­di­slav Bobrov, Pân­zari i-ar fi cerut lui Eugen Volos să dea decla­ra­ţii false pre­cum că i-ar fi văzut la 7 apri­lie 2009 pe fra­ţii Ana­to­lie, Ghe­or­ghe şi Ser­giu Ste­pu­leac arun­când cu pie­tre în clă­di­rile Par­la­men­tu­lui şi a Preşe­dinţiei. 

Potrivit Ziarului de Gardă, denunțătorul a menționat că „Pânzari deta­liat l-a instruc­tat şi i-a comu­ni­cat conţi­nu­tul decla­ra­ţi­i­lor pe care tre­buie să le facă el şi cei doi băieţi. La fel, poli­ţis­tul le-a spus să nu-şi facă griji, deo­a­rece totul este legal, exis­tând înre­gis­trări audio şi video ale eve­ni­men­te­lor din 07.04.2009, pe care se vede că dez­or­di­nile în masă au fost diri­jate de Ana­to­lie, Ghe­or­ghe şi Ser­ghei Ste­pu­leac".

Urmă­ri­rea penală a sta­bi­lit că, la ordi­nul actualului șef al IGP, inspec­to­rul Edu­ard Bala­ma­tiuc i-a audiat pe Euge­niu Volos, Artur Bur­lacu şi Ale­xan­dru Cazacu, iar în baza proceselor-verbale cu conţi­nut fals, fra­ţii Ste­pu­leac au fost reţi­nuţi şi învi­nuiţi de orga­ni­za­rea şi con­du­ce­rea dez­or­di­ni­lor în masă. Ulte­rior, din lipsă de probe, dosa­rele au fost cla­sate, iar cei trei mar­tori au recu­nos­cut că nu s-au aflat la 7 apri­lie în Piața Marii Adunări Naționale.

După cele incriminate, fra­ţii Ghe­or­ghe şi Ana­to­lie Ste­pu­leac și-au căutat dreptate la CEDO, iar instanţa euro­peană a obli­gat Republica Moldova să plă­tească celor doi, 14 mii de euro.  

În replică, Pân­zari a afir­mat că nu a par­ti­ci­pat la audi­e­rea şi nu a influ­enţat decla­ra­ţi­ile lui Euge­niu Volos, deo­a­rece, la 11.04.2009, sâm­bătă, nu se afla la ser­vi­ciu, dar şi că nu a con­tro­lat urmă­ri­rea penală pe dosa­rele inten­tate fra­ţi­lor Ste­pu­leac. Pân­zari a mai afirmat că nu există dovezi că ar fi emis vreun ordin pen­tru audi­e­rea mar­to­ri­lor.

Pânzari a scăpat de pedeapsă, deaorece a expirat termenul de prescripţie.  

Deși Curtea Europeană pentru Drepturile Omului le-a dat dreptate fraților Stepuleac, la 4 mar­tie 2016, magis­tra­tul Jude­că­to­riei Buiu­cani, Ghen­a­die Plă­mă­de­ală, l-a achi­tat pe Pân­zari în dosa­rul violențelor din 7 aprilie 2009.  

În sen­tinţa de achi­tare se spune că lip­sesc pro­bele, care l-ar incri­mi­nate lui Pân­zari.

În şedinţa Curţii de Apel, pro­cu­ro­rul a decla­rat că „instanţa de fond nu a apre­ciat la justa valoare par­tea acu­ză­rii”, dar şi că, în pofida fap­tu­lui că pro­bele „admi­nis­trate în cadrul urmă­ri­rii penale dove­desc vino­vă­ţia infra­cţiu­nii incri­mi­nate”, jude­cata a indi­cat în sen­tinţă „doar cele care sunt în favoa­rea apă­ră­rii”. Pro­cu­ro­rul a mai declarat că noul șef al IGP trebuie eli­be­ra­t de răs­pun­dere penală în legă­tură cu expi­ra­rea ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie.

Pe de altă parte, avo­ca­tul fra­ţi­lor Ste­pu­leac, Ana Ursachi, a decla­rat că deci­zia instanţei este una ile­gală și chiar dacă a sesi­zat Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii de mai multe ori refe­ri­tor la acţiu­nile jude­că­to­ru­lui Ghen­a­die Plă­mă­de­ală, cel care a emis decizia, nu a pri­mit niciun răs­puns.

Mai mult ca atât, Ana Ursachi a decla­rat că unul din­tre mar­to­rii care urmează a fi audi­aţi în instanţa de Apel „va pre­zenta probe pre­cum că, în peri­oada în care s-a inves­ti­gat crima legată de 7 apri­lie, Pân­zari a mai comis o infra­cţiune”, iar ter­me­nul de pre­scri­pţie urmează a fi anu­lat. Ursachi spune că Pânzari a participat la constrângerea altui martor pen­tru a da decla­ra­ţii împo­triva fraților Ste­pu­leac: „Avem opt mar­tori care arată asu­pra lui Pân­zari, cinci din­tre ei direct şi trei, indi­rect, asu­pra unor cir­cum­stanţe foarte impor­tante, legate de vină. Instanţa îi înscrie în sen­tinţă, nu con­tra­co­men­tează de ce nu sunt buni, dar ajunge, para­do­xal, la con­clu­zia că incul­pa­tul tre­buie să fie achi­tat”, a decla­rat avo­cata pentru zdg.md.

Ale­xan­dru Pân­zari se declară în continuare nevinovat: 

Mă declar nevi­no­vat, cred că voi fi achi­tat. Nu am săvârşit infra­cţiu­nea care îmi este incri­mi­nată.

Dacă magistrații de la Curtea de Apel Chișinău vor schimba decizia primei instanțe, pentru ”depășirea atribuțiilor de servicii”, Pânzari risca o pedeapsă cu amendă până la 16 mii de lei, privarea drep­tu­lui de a ocupa anu­mite fun­cţii pe un ter­men de la 2 la 5 ani, sau închi­soare de până la 3 ani.

Menționăm că la sfârșitul lunii martie curent, Alexandru Pânzari, a fost numit şef al Inspectoratului General de Poliţie.  Fostul deputat Alexandr Petkov afirma atunci că Pânzari este un personaj din gaşca lui Vlad Plahotniuc şi că astfel prim-vicepreşedintele PD îşi va subordona în totalitate structurile de forţă.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii