Curtea de Conturi a publicat azi date din auditul asupra raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 și din Raportul auditului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2015. Tabloul nu este nici pe departe perfect. Potrivit Raportului, veniturile bugetului de stat se diminuează, iar cheltuielile cresc. A crescut și nivelul inflației, indicele prețurilor de consum și datoria sectorului public (internă și externă), importurile și exporturile au scăzut, iar valuta națională s-a depreciat semnificativ în raport cu valutele principale. De asemenea,  gradul de îndatorare externă a RM și dependența de finanțarea externă este în creștere.

            Constatări generale

Indicatorii bugetului de stat, realizați în anul 2015, au fost sub nivelul prognozat, se arată în raport. Veniturile au fost executate în sumă de 28,054 mld. lei (95,5%),  cheltuielile - în sumă de 30,101 mld. lei (91%), iar deficitul bugetar - în sumă de 2,046 mld. lei (55,5%). Totodată, datoria de stat internă a depășit plafonul stabilit cu 7%, iar datoria de stat externă s-a realizat sub plafonul stabilit.

Amintim că, anul trecut bugetul de stat a fost aprobat cu întârzieri semnificative. Astfel, indicatorii macroeconomici utilizați la elaborarea proiectului de buget diferă mult de situația reală, Potrivit Raportului, în rezultatul modificării operate la Legea bugetului de stat, veniturile au fost diminuate cu 1,186 mld. lei (-3,9%) și cheltuielile - cu 1,590 mld. lei (-4,6%), iar deficitul bugetar a fost majorat cu 404,2 mil. lei (+10,2%).

Auditul mai relevă că, ritmul de creștere a datoriei de stat externe (+30,9 mil. dol. SUA/+2,4%) a depășit ritmul de creștere a rezervelor valutare (-399 mil. dol. SUA/-18,5%), coeficientul de acoperire fiind în descreștere - de la 1,65 în anul 2014, până la 1,31 în anul 2015. În circumstanțele insuficienței lichidităților pentru necesitățile bugetului de stat, s-a efectuat vânzarea valorilor mobiliare de stat, peste limitele aprobate, cu 205,1 mil. lei. De asemenea, au fost atrase mijloace financiare sub formă de împrumuturi de la proiectele finanțate din surse externe -432,2 mil. lei și de la instituțiile publice la autofinanțare -170 mil. lei. 

În comunicatul Curții de Conturi se arată că, ritmului de creștere a veniturilor Bugetului Public Național (BPN), și a veniturilor Bugetului de Stat (BS), încetinește semnificativ, iar în 2015 s-a înregistrat cel mai jos nivel de executare a veniturilor bugetului de stat.

            Constatările la capitolul executării veniturilor bugetului de stat

La capitolul executării veniturilor BS, auditul a relevat mai multe nereguli, inclusiv aplicarea unor prevederi declarate neconstituționale încă din 1999.

Veniturile BPN au fost influențate de creșterea semnificativă a facilităților fiscale și vamale.

Datoriile creditoare față de furnizorii de lucrări și servicii au crescut. Suma ordinelor de plată neexecutate din insuficiența/lipsa resurselor bugetare a constituit 850,4 mln lei, în condițiile în care a fost menținut un nivel mare a restanțelor față de bugetul de stat și s-a micșorat nivelul încasărilor la buget.

Cheltuielile bugetului de stat au crescut cu 2,6%, în comparație cu 2014.

            Constatările la capitolul executării cheltuielilor bugetului de stat

budjet-moldova.jpgLa capitolul executării cheltuielilor, auditul a relevat că nivelul de executare a acestora este mai jos decât nivelul stabilit de practicile internaționale (-5%) și în 2015 s-a înregistrat cel mai jos nivel din ultimii 3 ani. Și acest fapt a fost determinat de neîncasarea veniturilor la nivelul prognozat (- 1,318 mld. lei), inclusiv a granturilor externe, precum și de ne-debursarea integrală a împrumuturilor externe, incluse în buget (- 1,617 mld. lei);

Potrivit Curții de Conturi, prognozele bugetare ale instituțiilor executoare de buget, trebuie îmbunătățite semnificativ, fiind necesară aplicarea unor constrângeri majore, pentru ca în solicitările instituțiilor care utilizează banii publici, necesitățile să fie strict corelate cu plafonul resurselor disponibile ale statului.

Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli nu a fost finanțat integral, fapt cauzat de insuficiența resurselor financiare, precum și de achitarea titlurilor executorii. În cadrul ședinței, ministrul finanțelor a declarat că, restanțele față de agricultori vor fi achitate în cel mai apropiat timp.

Auditul a reiterat probleme constatate și în anii precedenți la compartimentul evidența datoriilor la plata cotizațiilor în organizațiile internaționale al căror membru este Republica Moldova. Nu au fost restabilite și luate la evidență cotele țării în capitalul a 4 organizații internaționale.

Au crescut și cheltuielile pentru achitarea documentelor executorii, Astfel, comparativ cu 2014, în anul 2015 au fost achitate 85,8 mil. lei pentru pierderea cauzelor în judecată, în care prejudiciul se achită din bugetul de stat. Datorită lipsei unor politici de evidență a datoriilor, nu este cunoscută valoarea totală a cauzelor înaintate pentru a fi achitate de la bugetul de stat, nefiind cunoscute și posibilele riscuri cu impact pentru bugetele ulterioare.

În premieră pentru ultimii ani, volumul mijloacelor Fondului de rezervă al Guvernului este în diminuare, comparativ cu volumul cheltuielilor bugetului de stat, care este în creștere.

Din insuficiența resurselor bugetului de stat, nivelul de executate al transferurilor către bugetul asigurărilor sociale a constituit 93,7% (-278,9 mil. lei), fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală - 94,7% (-121,8 mil. lei), bugetele unităților administrativ-teritoriale (BUAT) - 93,3% (-527 mil. lei).

Bugetul de stat în anul 2015 s-a realizat cu un deficit de 2,046 mld. lei, fiind sub nivelul prognozat. Pe parcursul anului, pentru acoperirea deficitului bugetar au fost atrase surse interne în valoare totală netă de 240,7 mil. lei și surse externe nete în valoare de 1,806 mld. lei.

            Dependența de finanțarea externă tot mai pronunțată

Tot azi, Curtea de Conturi a examinat și Raportul auditului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2015.

Potrivit Raportului, există tendințe de sporire a nivelului de îndatorare a statului și de reducere a nivelului de acoperire a datoriei sectorului public cu active valutare, ceea ce ar putea condiționa riscul de solvabilitate.

Soldul datoriei de stat a înregistrat o majorare, datorită recurgerii preponderente la surse externe de finanțare. Soldul datoriei de stat, la finele anului 2015 a constituit 33,509 mld. lei, fiind în creștere față de anul 2014 cu 6,038 mld. lei. Majorarea ponderii datoriei de stat externe în totalul datoriei de stat cu 4,2%, constituind 78,4%, caracterizează creșterea gradului de îndatorare externă și dependența de finanțarea externă.

În anul 2015, indicatorii ce caracterizează datoria de stat au înregistrat cele mai mari valori din ultimii 4 ani, fiind influențați în mare parte de impactul fluctuațiilor ratelor de schimb și ratelor de dobândă asupra datoriei de stat și serviciului datoriei de stat.

Soldul datoriei de stat externe, potrivit Curții de Conturi, continuă să înregistreze o tendință de creștere continuă, iar valorificarea surselor externe rămâne la un nivel redus. În anul 2015, soldul datoriei de stat externe a crescut cu 30,9 mil. dol. SUA, constituind 1,337 mld. dol. SUA (+2,4%).

            Și datoria de stat internă a crescut

Cât privește datoria de stat internă, soldul acesteia a depășit plafonul stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, înregistrând o tendință de creștere continuă. La finele anului 2015, soldul datoriei de stat interne, a constituit 7,225 mld. lei, depășind plafonul stabilit pentru 2015 cu 243,2 mil. lei.

Băncile comerciale nu se grăbesc să ramburseze creditele de urgență acordate de BNM.

Auditul a relevat că, soldul garanției de stat interne, eliberate de Ministerul Finanțelor (MF) în favoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru creditele de urgență acordate băncilor comerciale în vederea stabilității financiare s-a rambursat în mărime nesemnificativă. În anul 2015, garanțiile de stat acordate de BNM pentru creditele de urgență sistemului bancar au constituit 14,222 mil. lei. Pe parcursul anului, de către 3 bănci comerciale au fost rambursate doar 532,5 mil. lei, soldul la finele anului 2015, constituind 13,689 mld. lei.

De asemenea, potrivit datelor publicate, povara asupra bugetului de stat, cauzată de valoarea garanțiilor acordare de stat, constituie circa 57,6% din veniturile fiscale ale bugetului de stat și 45,2% din cheltuielile bugetului de stat. Acest fapt poate afecta integral sustenabilitatea finanțelor publice cauzată de neexecutarea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat acordate BNM pentru garantarea creditelor de urgență instituțiilor financiare (13,6 mld. lei), drept urmare, datoria de stat internă va crește semnificativ, ceea ce va împovăra bugetele pentru următorii ani. Ca pondere în PIB, datoria de stat internă, estimată pentru anul 2016, va crește cu circa (+9,8 p.p.).

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii