Primarul oraşului Taraclia, Serghei Filipov a fost condamnat definitiv de către Curtea de Apel Cahul şi suspendat din funcţie, fiind învinuit de defrişarea câtorva copaci în timpul amenajării scuarului central al oraşului. Instanţa a pronunţat joi, 5 mai, hotărârea definitivă şi motivată a deciziei sale din 4 aprilie, prin care Filipov a fost condamnat şi suspendat din funcţie pentru o perioadă de doi ani. Mai mult ca atât primarul trebuie să plătească o amendă de 8 mii de lei şi încă 164 de mii de lei sub formă de compensaţii pentru "dauna cauzată interesului public". 


În prezent, Serghei Filipov nu a părăsit  funcţia de primar şi se află în concediu până pe 17 iulie. Filipov a explicat pentru jurnaliştii de la gagauzinfo.md de ce, în pofida deciziei instanţei de a-l demite din funcţie, el va continua să ocupe postul de primar al Taracliei. 

"Curtea de Apel Cahul trebuie să transmită sentinţa judecătoriei de primă instanţă, care trebuie să determine cum va fi executată hotărârea. Benevol (ceea ce eu nu o voi face), fie prin intermediul executorilor judecătoreşti. Pe 17 iulie noi vom depune cererea de recurs la CSJ şi această instanță trebuie să ia o decizie cu privire la suspendarea executării deciziei Curţii de Apel Cahul, începând cu data primirii recursului. Procesul de judecată poate dura și un an, şi doi, iar în tot acest timp eu voi continua să exercit funcţia de primar",  a spus Serghei Filipov. 

Cine sunt judecătorii, care au emis sentinţa

Ziarul de Gardă scrie că jude­că­to­rii de la CA din Cahul care au luat deci­zia în dosa­rul Fili­pov sunt:

csm dimitriadi.jpgTatiana Dimi­tri­adi. În octombrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui Republicii Moldova numirea ei în funcţia de preşedinte la Curtea de Apel Cahul, pe un termen de 4 ani, iar recent, Dimi­tri­adi a fost numită, pe un termen de patru ani, în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Cahul. Aceasta a declarat  pentru 2015 un venit de la locul de muncă de 1942 88,37 de lei. Totodată, magistrata deţine un teren cu destinaţie agricolă în extravilan cu suprafaţa de 1,0316 ha, în valoare de 12 018 lei, primit donaţie din anul 2015, un apartament cu suprafaţa de 50,0 m.p., 1/2 cotă-parte, în valoare de 450 000 lei şi o casă de locuit cu teren aferent cu suprafaţa de 118,30 m.p., în valoare de 25 525 lei.

vavrin_galina.jpgGalina Vavrin.  În ianuarie 2012 a fost numită în funcţia de vicepreşedinte la Curtea de Apel Cahul, pe un termen de patru ani, iar în marte curent a fost avansată în funcţie. Astfel în prezent  deţine funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Cahul. Potrivit ultimei declaraţii de venit, Vavrin a  obţinut la locul de muncă  224 784,43 de lei. Magistrata mai deţine un apartament cu  suprafaţa 81,0 m.p., cu valoarea de 170 540 lei, 1/4 cotă-parte, contract de vînzare-cumpărare, privatizare din anul 2004.

danaila_ion.jpgIon Dănă­ilă. În anul 2007, Dănăilă a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Cahul. Judecătorul a declarat un venit obţinut la locul de muncă de bază de circa 212 141 de lei. Totodată acesta deţine un apartament cu suptafaţa de 81,5 m.p. în valoare de 77 551 lei, dobîndit în 2014, contract de vânzare-cumpărare în urma privatizării.

Decizia executorie va fi pusă în aplicare după CSJ

Deci­zia Curţii de Apel Cahul este una exe­c­u­to­rie, însă nu a fost exe­cu­tată încă. Până pe 17 iulie, când Filipov se va întoarce din concediu,  dosa­rul ar urma să fie exa­mi­nat şi de Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie. A ata­cat deci­zia CA din Cahul la CSJ avo­cata Ana Ursachi, cea care va repre­zenta inte­re­sele lui Fili­pov în instanţa supremă. Ziarul de Gardă scrie că avocata lui Filipov con­si­deră moti­va­rea deci­ziei în dosa­rul cli­en­tu­lui său „abe­rantă”. „Tăie­rea copa­ci­lor nu a fost o deci­zie luată uni­la­te­ral, ci una cole­gi­ală. În al doi­lea rând, nu poţi imputa negli­jenţă în ser­vi­ciu, care este o acţiune din impru­denţă. Lui i se impută că a făcut ceva intenţio­nat. Sunt abe­ra­ţii. Indis­cu­ta­bil, este o deci­zie poli­tică şi are la bază vizita depu­ta­tu­lui Con­stan­tin Bot­nari şi pro­pu­ne­rea aces­tuia de cola­bo­rare, refu­zată de dl Fili­pov”.

La rân­dul său, Vale­riu Sârbu, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tura de nive­lul Curţii de Apel Cahul a menţionat că deşi deci­zia în cazul Fili­pov este exe­c­u­to­rie, ea ar putea fi exe­cu­tată după şi dacă va deveni defi­ni­tivă, res­pec­tiv, după ce pe caz se va pro­nu­nţa şi CSJ.

Filipov susţinut de Pirkka Tapiola

După deci­zia Curţii de Apel Cahul pe mar­gi­nea aces­tui dosar, Con­gre­sul Auto­ri­tă­ţi­lor Locale din Mol­dova a adop­tat o decla­ra­ţie în susţi­ne­rea lui Ser­ghei Fili­pov. Totodată şi Pirkka Tapiola, şeful delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, se arată nedumerit de decizia instanţei. 

pirkka tapiola_3227311.jpg

Sunt derutat şi dezamăgit de sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Cahul în privința primarului oraşului Taraclia, Serghei Filipov. Această sentinţă pare să fie motivată politic, pentru a-l suspenda  din funcţia publică pe care o deţine de doi ani. Şefii misiunii din partea UE au discutat situația creată şi şi-au exprimat îngrijorarea.

Sunt derutat şi dezamăgit de sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Cahul în privința primarului oraşului Taraclia, Serghei Filipov. Această sentinţă pare să fie motivată politic, pentru a-l suspenda  din funcţia publică pe care o deţine de doi ani. Şefii misiunii din partea UE au discutat situația creată şi şi-au exprimat îngrijorarea.

La scurt timp, Aso­ci­a­ţia Jude­că­to­ri­lor, printr-o scri­soare des­chisă sem­nată de Ion Druţă, jude­că­tor la CSJ, instanţă care urmează acum să exa­mi­neze dosa­rul, a venit cu un comu­ni­cat de presă prin care l-a învi­nuit pe Pirkka Tapi­ola de imi­x­tiune în jus­ti­ţie şi pre­siune asu­pra instanţei.

Menţionăm că Ser­ghei Fili­pov este pri­mar al oraşului Tara­clia din 2011, când câş­tiga ale­ge­rile din par­tea PCRM, după pri­mul tur de scru­tin, cu 64,08% din voturi. Anul tre­cut, în luna iunie, în cali­tate de can­di­dat inde­pen­dent, Fili­pov a acu­mu­lat 69,88% din votu­rile ale­gă­to­ri­lor din Tara­clia, obţinând, din pri­mul tur, un nou man­dat în frun­tea oră­şe­lu­lui din sudul Mol­do­vei. Oame­nii l-au votat deşi, înce­pând cu anul 2013, edi­lul era figu­rant într-un dosar penal. Mai exact, pro­cu­ro­rii l-au învi­nuit pe Fili­pov de fap­tul că, fiind pri­mar şi „per­soană cu dem­ni­tate publică”, în peri­oada 31 octom­brie – 1 noiem­brie 2013, „ignorând pre­ve­de­rile punc­tu­lui 2 al deci­ziei Con­si­li­u­lui Oră­şe­nesc Tara­clia din 24 octom­brie 2013 pri­vind con­fir­ma­rea acte­lor de cer­ce­tare fito­sa­ni­tară a spa­ţi­i­lor verzi şi efec­tu­a­rea lucră­ri­lor de tăiere, potri­vit căruia, pen­tru resurse natu­rale şi mediu, se per­mi­tea tăie­rea arbo­ri­lor doar prin coor­do­na­rea cu Inspe­cţia Eco­lo­gică de Stat, acţionând intenţio­nat, fără coor­do­na­rea acţiu­ni­lor sale cu Inspe­cţia…, fără mar­ca­rea pre­a­la­bilă pe teren a arbo­ri­lor pre­co­ni­zaţi pen­tru tăiere, ignorând legea…, a ordo­nat şi, la indi­ca­ţia sa, au fost tăi­aţi ile­gal 31 de arbori din spe­cia „tuia occi­den­tală” din scu­a­rul ampla­sat vis-a-vis de Pri­mă­ria ora­şu­lui Tara­clia, prin care au fost cau­zate daune în pro­porţii con­si­de­ra­bile inte­re­se­lor publice şi mediu­lui încon­ju­ră­tor, eva­lu­ate în suma de 164,88 mii de lei”. Pro­cu­ro­rii au înca­drat infra­cţiu­nea în baza art. 328 din Codul Penal, exces de putere sau depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu.

 

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii