Peste 20 de orga­ni­za­ții ale soci­e­tă­ții civile vin cu un APEL pri­vind lipsa de trans­pa­rență în pro­cesul de adop­tare a modi­fi­că­ri­lor la Codul Elec­to­ral, refe­ri­tor la ale­ge­rile Pre­șe­din­te­lui Republicii Mol­dova. Ziarul de Gardă scrie că orga­ni­za­ţi­ile sem­na­tare soli­cită con­du­ce­rii Par­la­men­tu­lui să desfăşoare o dez­ba­tere publică a pro­iec­tu­lui în care să fie pre­zen­tată opi­nia auto­ri­lor pro­iec­tu­lui, pozi­ţia şi avi­zul Comi­siei de la Veneţia, pre­cum şi să fie auzită şi ascul­tată pozi­ţia orga­ni­za­ţi­i­lor soci­e­tă­ţii civile.

„Orga­ni­za­ţi­ile sem­na­tare atrag atenţia că auto­ri­tă­ţile publice, în speţă Par­la­men­tul, au obli­ga­ţia de a con­sulta cetă­ţe­nii, aso­ci­a­ţi­ile de pro­fil, alte părţi inte­re­sate în pri­vinţa pro­iec­te­lor de acte nor­ma­tive, admi­nis­tra­tive care pot avea impact social, asu­pra modu­lui de viaţă şi drep­tu­ri­lor omu­lui. Din punc­tul de vedere al sem­na­ta­ri­lor res­ta­bi­li­rea drep­tu­lui cetă­ţe­ni­lor de a-şi alege direct Preşe­din­tele este vici­ată prin lipsa de trans­pa­renţă în pro­ce­sul de adop­tare a legi­sla­ţiei prin care acest drept va fi rea­li­zat în prac­tic”.
Totodată în apel se mai stipulează că „lipsa unor regle­men­tări clare poate vicia pro­ce­sul de ale­gere a Preşe­din­te­lui şi pot servi drept motiv pen­tru nume­roase acu­za­ții cu carac­ter poli­tic între dive­rşi actori, sau con­cu­renţi elec­to­rali. Mai grav, lipsa unor regle­men­tări expli­cite poate favo­riza finanţa­rea netras­pa­rentă a cam­pa­niei de colec­tare a sem­nă­tu­ri­lor sau uti­li­za­rea cam­pa­niei de colec­tare a sem­nă­tu­ri­lor drept parte a cam­pa­niei de agi­ta­ţie elec­to­rală mas­cată.”

Astfel, orga­ni­za­ţi­ile sem­na­tare soli­cită con­du­ce­rii Par­la­men­tu­lui şi gru­pu­lui de lucru care a ela­bo­rat pro­iec­tul de lege, să orga­ni­zeze o dez­ba­tere publică a pro­iec­tu­lui în care să fie pre­zen­tată opi­nia auto­ri­lor pro­iec­tu­lui şi să fie ascul­tată pozi­ţia orga­ni­za­ţi­i­lor soci­e­tă­ţii civile, par­ti­de­lor poli­tice extra­par­la­men­tare cu pri­vire la pro­iec­tul de lege menţio­nat. Mai mult, orga­ni­za­ţi­ile sem­na­tare îşi anu­nţă des­chi­de­rea de a faci­lita pro­ce­sul de dez­ba­tere publică a res­pec­ti­vu­lui pro­iect de lege prin ofe­ri­rea de spa­ţiu neu­tru şi supor­tu­lui logis­tic nece­sar orga­ni­ză­rii unui eve­ni­ment public în acest sens”.

Menţionăm, că la începutul acestei săptămâni, şi ex-depu­tata Ana Guţu a solicitat Comisiei de la Veneţia  să vină cu o opinie pri­vind modi­fi­că­rile din Codul Elec­to­ral ope­rate de Cur­ţii Con­sti­tu­ţio­nale prin care, în ţara noastră vor fi orga­ni­zate ale­geri pre­zi­den­ţi­ale.

La 7 iunie current, Comi­sia de la Vene­ţia a tri­mis şi un răs­puns la scri­soa­rea expe­di­ată. În răs­pun­sul sem­nat de către Tho­mas Mar­kert, secre­ta­rul Comi­siei de la Vene­ţia se men­ţio­nează că ex-deputata va primi un răs­puns săp­tămâna vii­toare:„ Rapor­to­rii au fost infor­maţi şi ei în con­tex­tul reu­niu­ni­lor con­si­li­i­lor pen­tru ale­geri demo­cra­tice ale Comi­siei de la Vene­ţia, care vor vi che­maţi în această săp­tămână să dea un aviz refe­ri­tor la amen­damen­tele ope­rate la Codul elec­to­ral al Republicii Mol­dova. În ace­laşi timp, Comi­sia de la Vene­ţia nu este che­mată să se pro­nunţe asu­pra con­ţi­nu­tu­lui hotă­rârii Cur­ţii Con­sti­tu­ţio­nale şi nici asu­pra pro­ce­du­ri­lor de punere în apli­care a aces­tei hotă­râri”, pre­ci­zează ofi­ci­a­lul. 

În data de 30 octom­brie 2016 urmează să aibă loc ale­geri pre­zi­den­ţi­ale, după ce, Cur­tea Con­sti­tu­ţio­nală a decis anterior că şeful sta­tu­lui tre­buie să fie ales de popor.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii